Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają szczególnej ochronie prawnej. W związku z powyższym udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku osoby uprawnionej/upoważnionej. Wypełniony wniosek może zostać złożony osobiście lub przesłany drogą elektroniczną.

Podczas osobistego odbioru dokumentacji, zostanie ona wydana po weryfikacji danych na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Kontakt w sprawie dostępu do dokumentacji medycznej:

CE-dent Ewa Cichowska

ul. Ruda 23, 70-733 Szczecin

Formy udostępnienia dokumentacji medycznej

poprzez sporządzenie jej formie:

  • wyciągu/odpisu
  • kopii lub
  • wydruku.

Osoba uprawniona/upoważniona do udostępnienia dokumentacji medycznej:

  • pacjent, którego ta dokumentacja medyczna dotyczy,
  • osoba upoważniona przez pacjenta do wglądu, odbioru jego dokumentacji medycznej,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu,
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i dokumentu dziecka,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
  • po śmierci pacjenta osobie upoważnionej za życia lub która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym a także osobie bliskiej, chyba, że sprzeciwiła się temu inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu – pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b art. 26 Ustawa z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podmiot, za udostępnienie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie po raz pierwszy, nie pobiera opłaty.

W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz kolejny, podmiot może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej